Všeobecné a smluvní ubytovací podmínky

Úvod a smluvní vztah

 1. Všeobecné ubytovací podmínky upravují smluvní vztahy mezi poskytovatelem ubytovacích služeb (dále jen "poskytovatel") v rekreační chalupě v Trhovkách u Orlické přehrady, Klenovice č.ev. 0397, 262 56 Milešov - Klenovice a zákazníkem (dále jen "hostem")
 2. Poskytovatelem ubytování je fyzická osoba: Jaroslav Černý, Vrbka 14, 413 01 Roudnice nad Labem,dat. nar. 25.05.1981, tel: 604180974, e-mail: info@ubytovaniuorliku.cz, www.ubytovaniuorliku.cz,č.účtu: 217428518/0300, v.s. bude zaslán e-mailem
 3. Smluvní vztah vznikne mezi poskytovatelem a hostem na základě potvrzení objednávky poskytovatelem nae-mail hosta, případně telefonicky nebo poštovním stykem
 4. Poskytovatel rezervuje hostovi vybraný a potvrzený termín maximálně 5 dní od vyzvání k zaplacení zálohy na účet poskytovatele, pokud do této doby nebude záloha připsána na účtu pronajímatele, bude rezervovaný termín nabídnut dalším hostům
 5. Smluvní vztah bude uzavřen s hostem starším 18-ti let, osoby mladší 15-ti let budou ubytovány pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let
 6. Uhrazením zálohy host souhlasí s všeobecnými a ubytovacími podmínkami a potvrzuje jejich přečtení
 7. Ubytování je nabízeno ve dvou apartmánech vždy pro maximálně 4 osoby do každého apartmánu
 8. Ubytování je umožněno vždy v týdenních intervalech od soboty do soboty (jiné termíny jen se souhlasem provozovatele)
 9. Nástup na ubytování je umožněn vždy v sobotu po 14,00 hodině a ukončení pobytu je vždy v sobotu do 10,00 hodin nejpozději

Ceny za ubytování

 1. Aktuální ceny za ubytování jsou vždy uvedeny na webových stránkách www.ubytovaniuorliku.cz samostatně u každého apartmánu
 2. Ceny jsou sjednané dohodou mezi poskytovatelem a hostem
 3. V hlavní sezoně tj. od 01.června do 15.září, je cena za týdenní pobyt od soboty do soboty sjednaná za apartmán (popsaný na www.ubytovaniuorliku.cz) 9 000Kč
 4. V mimo sezoně tj. od 01.dubna do 31.května a od 16.září do 04.listopadu , je cena za týdenní pobyt od soboty do soboty sjednaná za apartmán (popsaný na www.ubytovaniuorliku.cz) 8 000Kč
 5. Cena se skládá ze zálohy ve výši 50% z celkové ceny a z doplatku zbylých 50% ceny splatných nejpozději 5 dní před zahájením ubytování na účet provozovatele
 6. K ceně za ubytování bude připočítán rekreační poplatek obce Milešov pro osoby starší 18let v částce 40Kč za osobu a den - splatný hotově provozovateli dle skutečného počtu ubytovaných osob
 7. Možnost přiobjednání ložního povlečení za 250Kč /osoba/pobyt. Pokud povlečení není objednané u provozovatele je nutnost mít vlastní ložní povlečení. Ručníky nejsou poskytovány a je nutné mít vlastní.
 8. Poplatek za psa malého plemene nebo kočky činí 100Kč/zvíře/den. Nutno mít dohodnuté předem s provozovatelem. Pokud tak není učiněno, nebude ubytování umožněno a cena za ubytování nebude vrácena.
 9. Možnost zakoupení dřeva na grilování v určeném ohništi za poplatek dohodnutý s provozovatelem.
 10. V ceně za poskytnuté ubytování je i elektrická energie v množství do 50kwh za týden (což zpravidla stačí na běžný týdenní pobyt v apartmánu)
 11. Při nástupu na ubytování je vybírána kauce v částce 2 000Kč na apartmán, ze které na konci pobytu bude odečtena částka za případné škody v objektu, spotřebované dřevo apod.
 12. Apartmány jsou vybaveny elektrickými přímotopy se samostatným měřidlem elektrické energie, každý klient zaplatí za skutečně spotřebovanou elektrickou energii při použití přímotopu 10Kč/KwH/
 13. Klient si může objednat závěrečný úklid apartmánu za částku 500Kč

Práva a povinnosti hosta

 1. Právo využívání objednaného apartmánu na stanovenou dobu, dále i prostoru před apartmánem, který je
  společný s ostatními hosty v objektu provozovatele

 2. Právo parkovat jeden osobní automobil v objektu provozovatele na určeném místě

 3. Právo stornovat ubytování za níže uvedených podmínek a povinnost se těmito storno podmínkami řídit

 4. Host je povinen včas zaplatit za dohodnuté ubytovaní

 5. Host je povinen dodržovat tyto všeobecné a smluvní ubytovací podmínky

 6. Host je povinen respektovat kamerové zařízení poskytovatele umístěné v objektu z důvodu zvýšení
  bezpečnosti a zabezpečení ubytovacího prostoru

 7. Host je povinen v průběhu celého pobytu dodržovat čistotu a pořádek v celém apartmánu a v objektu
  přilehlém k apartmánu (venkovní prostranství, parkoviště, ohniště, zahrada), v případě nedodržení a
  porušení těchto podmínek nebude hostovi vrácena kauce, pokud by se výše škody způsobená hostem
  vyšplhala nad výši kauce, bude host vyzván k doplacení škody nad výši složené kauce a případně bude škoda
  po hostovi vymáhána občanskoprávní cestou

 8. Host má povinnost dodržovat noční klid v době od 22,00 hodin do 06,00 hodin

 9. Host má povinnost bezodkladně nahlásit provozovateli zjištěné či způsobené škody nebo závady v objektu

 10. Host je povinen opustit prostory provozovatele v dohodnutý den do 10,00 hodin a provést celkový úklid
  objektu (zejména umýt lednici, nádobí, koupelnu a kuchyňský kout. V případě nedodržení má provozovatel
  právo strhnout si přiměřenou částku za úklid z kauce. Nejvýše však 1000Kč.

 11. Host je povinen nejpozději v den nástupu vyplnit ubytovací formulář, kde uvede skutečnosti o všech
  ubytovaných osobách

 12. Host má zakázáno jakkoliv manipulovat a vynášet předměty z apartmánu. Dále je zakázána jakákoliv
  manipulace se zelení na zahradě

 13. Host má povinnost uklízet po svých zvířecích mazlíčcích pokud jsou s ním ubytovaní

 14. Host má zakázáno chodit nebo pouštět své zvířecí mazlíčky na přilehlý pozemek, který není oplocen a není ve
  vlastnictví provozovatele

 15. Při nástupu se všichni ubytovaní prokáží občanským průkazem

 16. Ve vnitřních prostorách apartmánů je přísný zákaz kouření

 17. Hosté jsou povinni pravidelně vynášet odpadky do nádob umístěných v chatové osadě Trhovky cca 100m od
  objektu

 18. Zakazuje se jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm mimo ohniště k tomu určené. Po ukončení grilovaní je
  nutnost oheň uhasit před odchodem

 19. Host je povinen dodržovat provozní řád ubytovacího zařízení, který je umístěný v každém apartmánu

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn od hosta vyžadovat součinnost, aby mohl řádně své povinnosti vyplývající ze smlouvy plnit
 2. Poskytovatel je oprávněn monitorovat kamerovým systémem ubytovací objekt a přilehlé okolí, včetně pořizování záznamu pro potřeby ochrany věcí a majetku provozovatele
 3. Poskytovatel je povinen zajistit všechna práva hosta uvedená v bodě 3. těchto ubytovacích a smluvních podmínek
 4. Poskytovatel je povinen vrátit celou částku za ubytování do 10dní od zjištění skutečnosti bránící ubytovat hosta v ubytovacím zařízení
 5. Poskytovatel je povinen informovat hosta v případě jakýchkoliv změn týkajících se ubytování
 6. Poskytovatel neprovozuje službu denního úklidu apartmánu ani přilehlých prostor, o úklid dbá sám host
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit pobyt v případě :
 • Nastoupí počet osob přesahující celkovou kapacitu objektu a není to nijak dohodnuto s provozovatelem
 • Dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby trvání pronájmu (bez vědomí pronajímatele)
 • Dojde k porušení těchto Ubytovacích a smluvních podmínek

Storno podmínky

Host má právo kdykoliv před započetím ubytování odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, toto odstoupení se řídí těmito storno podmínkami.

Odstoupit od smlouvy lze pouze a výhradně písemnou formou doručenou poskytovateli formou dopisu na adresu Jaroslav Černý, Vrbka 14, 413 01 Roudnice nad Labem, nebo e-mailem na info@ubytovaniuorliku.cz Host je povinen si provedení storna u poskytovatele ověřit, pokud mu automaticky nepřijde potvrzení od provozovatele.

Storno poplatek vychází z celkové výše zálohy, která činí 50% celkové ceny pobytu :

 1. 60% z celkové zálohy v případě zrušení pobytu více než 60 dní před nástupem na ubytování

 2. 70% z celkové zálohy v případě zrušení pobytu v rozmezí 31 až 59 dní před nástupem na ubytování

 3. 100% z celkové zálohy v případě zrušení pobytu v rozmezí 1 až 30 dní před nástupem na ubytování

Změna termínu je možná pouze s výslovným písemným souhlasem provozovatele.


Pojištění

Poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny ubytování pojištění a doporučuje si sjednat pojištění u dané pojišťovny v ČR. Za úrazy, poškození, zničení (vlastních i cizích předmětů) či krádež majetku, za odcizení zavazadel v době a místě ubytování odpovídá host


Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním

Host souhlasí se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen "GDPR") pro účely zajištění ubytování v rekreačním zařízení.

Správcem osobních údajů je Jaroslav Černý, Vrbka 14, 413 01 Roudnice nad Labem.

Zpracovávány jsou tyto vaše údaje pro zajištění bezproblémového ubytování v našem zařízení:

 1. Jméno, příjmení, popř. titul

 2. Datum narození

 3. Adresa trvalého pobytu, doručovací adresa

 4. E-mail, telefonní číslo

 5. Číslo občanského průkazu

 6. Číslo bankovního účtu

 7. V případě ubytování cizinců navíc údaje nutné ze zákona pro hlášení pobytu cizinců

Výše uvedené osobní údaje jsou evidovány minimálně po dobu trvání rezervace, popř. ubytování nebo zákonem stanovenou dobu. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Host odesláním objednávky poskytuje své osobní údaje dobrovolně a souhlasí s evidencí svých osobních údajů v databázi provozovatele.


Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 4. ledna 2023

 2. Platnost těchto podmínek je vymezena do další písemné změny

Host přijetím těchto Všeobecných smluvních ubytovacích podmínek potvrzuje, že se podrobně s Všeobecnými smluvními ubytovacími podmínkami seznámil, jejich obsahu porozuměl a zavazuje se respektovat je jako nedílnou součást smlouvy mezi poskytovatelem a hostem.


Všeobecné a smluvní ubytovací podmínky ke stažení ve formátu PDF.